Ruim 6,5 miljoen euro voor Europese topnatuur in Vlaanderen

Ruim 6,5 miljoen euro voor Europese topnatuur in Vlaanderen

6,7 miljoen euro. Zoveel maakt Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege dit jaar vrij om 65 projecten te ondersteunen voor unieke Europese topnatuur in Vlaanderen. Dat is een verdubbeling van het recordbedrag van vorig jaar door een flinke stijging van het aantal kwalitatieve projecten en meer Europese steun. Deze subsidies zorgen voor ingrepen op het terrein die snel resultaten opleveren om de Europese natuurdoelen te behalen.

Tijd voor actie op het terrein

Op vraag van de minister lanceerde het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) in januari voor de achtste keer de oproep voor ‘projectsubsidies natuur’ (PSN), de nieuwe benaming voor de vroegere ‘investeringssubsidies natuur’. Het agentschap ondersteunt daarmee snel uitvoerbare projecten op het terrein die ervoor moeten zorgen dat Vlaanderen de Europese natuurdoelen haalt. “Het proces van de Europese natuurdoelen is al een tijdje aan de gang, met vooral veel overleg en goed denk- en papierwerk. Ik vind het belangrijk om ook vooruitgang te boeken op het terrein en daarvoor dient deze financiële ondersteuning,” zegt Joke Schauvliege.

Iedereen is welkom

De 65 geselecteerde projecten liggen verspreid over heel Vlaanderen en natuurverenigingen voeren de meeste ervan uit. Natuurpunt vzw is veruit de belangrijkste speler, het leeuwendeel van het totale subsidiebedrag - zo’n 73 procent - gaat daarnaar toe. Toch is ook de inbreng van lokale overheden, privaatrechtelijke rechtspersonen en privéeigenaars belangrijk. Sinds 2014 maken ook zij aanspraak op subsidies en ze realiseren nu ruim een kwart van de projecten. Het subsidiebedrag bedraagt tussen de 50 en 90 procent van de totale projectkost, afhankelijk van het type natuurplan. Na maximaal drie jaar moet het resultaat op het terrein zichtbaar zijn.

Projectuitblinkers

Alle projecten focussen op het herstel van natuurstreefbeelden en Europees beschermde habitats zoals bepaalde graslandtypes en op de ontwikkeling van leefgebieden voor specifieke diersoorten zoals gladde slang, kamsalamander, rivierdonderpad, vleermuizen en roerdomp. Voor sommige soorten loopt ook een soortenbeschermingsprogramma waarin de uitvoering van het project kadert.

Projectuitblinkers per provincie zijn:

  • het veenherstel in de vallei van de Zwarte beek in Limburg waarvoor nog drie jaar intensief maaibeheer is gepland (subsidiebedrag 456.935 euro - Natuurpunt);
  • de inrichting van het boscomplex ‘De Boterbergen’ in Kalmthout om het ook geschikt te maken voor heidesoorten zoals gladde slang, nachtzwaluw, boomleeuwerik en heivlinder en voor vleermuizen die open corridors nodig hebben (subsidiebedrag 476.682,13 euro - Natuurpunt);
  • het herstel van de Voervijver in Tervuren naar een voedselrijk water met een rijke waterplantvegetatie, door de waterhuishouding te verbeteren met pompen en de vijver droog te leggen om het slib te ruimen waarvan de plantenkwekerij een deel zal gebruiken als secundaire brandstof (subsidiebedrag 304.009,02 euro – Koninklijke Schenking);
  • de verbetering en inrichting van overwinteringsplaatsen (bunkers en opslagplaatsen) voor vleermuizen in provinciedomein Het Leen in Zomergem (subsidiebedrag 82.608 euro – Provincie Oost-Vlaanderen & Regionaal landschap);
  • het hydrologisch herstel van de Oostkustpolders om te komen tot zilte graslanden en poldergraslanden (subsidiebedrag 396.222,22 euro - Natuurpunt).

Projectportfolio voor natuurparels

Een omschrijving van de 65 projecten vind je hier.

De geslaagde projectresultaten komen in een portfolio terecht op www.natura2000.vlaanderen.be. Minister Schauvliege: “Die portfolio moet een concreter beeld geven van de rollen en taken die je op zich kan nemen om in Vlaanderen Europese topnatuur te realiseren. Ik hoop dat dit ook anderen zal inspireren om hiermee aan de slag te gaan.”    

Alle projecten zullen aandacht besteden aan communicatie door de omwonenden en de stakeholders te informeren en te betrekken bij geplande werken. Ook het ruime publiek zal via de projectsubsidies een duidelijker beeld krijgen van de Europese topnatuur in Vlaanderen. Soorten zoals rugstreeppad, roerdomp, gevlekte witsnuitlibel, heischraal grasland en trilvenen,… klinken dan wel exotisch maar zijn voorbeelden van natuurparels in onze regio. 

natuurbeheer
Contacteer ons
Marie-Laure Vanwanseele Woordvoerder Agentschap voor Natuur en Bos
Marie-Laure Vanwanseele Woordvoerder Agentschap voor Natuur en Bos
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.