Natuurherstel in het Drongengoed gaat van start

Natuurherstel in het Drongengoed gaat van start

De komende jaren vinden enkele grote werken plaats in het Drongengoed en deze gaan eind deze week van start. De focus ligt op de omvorming van homogene naaldhoutbestanden, het herstel van heide, het behoud van de dreven met zomereiken en beuken, de aanleg van bosranden en nieuw bos in het gebied. Zo zal zowel het aanwezige bos als de heide rijker aan planten- en diersoorten én kwaliteitsvoller worden. Ook de recreatieve voorzieningen krijgen stap voor stap een opknapbeurt.

In 2013  werd een visie opgemaakt voor het kwaliteitsvol samengaan van natuur, bos, landschap en recreatief medegebruik in het Drongengoedgebied. Deze visie vormt de basis van het huidige beleid en beheer van het hele gebied door het Agentschap voor Natuur en Bos. 

Deze visie werd verder vertaald in het beheerplan voor het Drongengoed. Het beheerplan kan je raadplegen op www.natuurenbos.be/drongengoed (onder ‘Nuttige links’).

Topnatuur in het Drongengoed

Als grootste aaneengesloten bos- en natuurgebied in Oost-Vlaanderen moet de natuur in het Drongengoedgebied in topconditie gehouden worden. Dat is het doel van het Europese Natura 2000-netwerk. Daarom moet ook Vlaanderen waardevolle planten, dieren en hun leefgebieden beschermen en waar mogelijk ook ontwikkelen en verbeteren.

Een corridor van het vliegveld naar Maldegemveld  

Een van de eerste werken die zullen plaatsvinden is het creëren van een verbinding van ‘boomrijke heide’ van het militair vliegveld naar het Maldegemveld. Deze verbinding zal ervoor zorgen dat de leefgebieden van specifieke dieren en planten zoals aardbeivlinder, tormentil, levendbarende hagedis en boompieper met elkaar verbonden worden. Op die manier stijgt de ecologische meerwaarde van het natuurgebied, maar tegelijk wordt dit ook interessanter voor de bezoeker. Een meer afwisselend beeld van open en gesloten bos, brede bosranden, heideterreintjes is erg aangenaam om in te vertoeven.

Exoten kappen

Langs enkele dreven in deze corridor worden aan weerszijden bomen gekapt zodat de heide, die daar nog in de ondergrond aanwezig is, opnieuw kansen krijgt om te kiemen. Een vierde van de bestaande bomen blijft behouden. Er worden overwegend exoten of uitheemse bomen gekapt.

Boomrijke heide en bosranden

De boomrijke heide die in de corridor gecreëerd wordt, ziet eruit als een halfopen heidegebied met veel losstaande of groepjes bomen. Op andere plaatsen in het gebied wordt dan weer gestreefd naar meer heide of bredere bosranden. Ook op deze plaatsen worden ingrijpende werken uitgevoerd. Zo’n variatie in het gebied brengen is ecologisch heel interessant voor een groot aantal planten en dieren. 

Even geduld

Het duurt niet erg lang vooraleer we een mooi beeld zullen zien op terrein, maar toch wel enkele jaren. Na het kappen van de bomen, worden de stammen verzaagd en afgevoerd. Later worden ook de stronken uitgefreesd en de bovenste humusrijke laag weggehaald of geplagd.

Wie wint hierbij?

Al wordt het geduld van de bezoekers even op de proef gesteld, de meeste bezoekers zullen tevreden zijn met het resultaat. Maar vooral de specifieke planten en dieren die dit nodig hebben om hier te kunnen leven en uit te breiden, winnen bij deze werken. Enkele diersoorten die hiervan zullen profiteren zijn bv. tal van insecten zoals de aardbeivlinder, het groentje, de groene zandloopkever,…  Ook de hazelworm en de levendbarende hagedis hebben zandige terreintjes nodig. Overblijvende bomen vormen dan weer een ideale uitkijkpost voor de boompieper en boomleeuwerik.

Timing en uitvoering van de werken

In 34,5 hectare van het Drongengoed zal er aan natuurherstel gewerkt worden. Op 21 hectare wordt het bos volledig omgezet in heide of heischraal grasland. Op de overige 13,5 hectare worden er enkel ‘dunningen’ uitgevoerd, wat betekent dat een deel van de bomen wordt verwijderd. De geplande kappingen in functie van de ontwikkeling van heide en interne bosranden worden gespreid over een periode van drie kapseizoenen (2018 – 2021). Zo proberen we de impact op het gebied wat te spreiden in de tijd. Dit laat de beheerder ook meteen toe om bij te sturen waar nodig.

Hinder

Tijdens de werken zullen de aannemers in nauw overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos strenge veiligheidsmaatregelen nemen. Omwille van de veiligheid van bezoekers, zullen op sommige momenten de wegen waar gewerkt wordt, afgesloten worden. In de mate van het mogelijke zal een omleiding voorzien worden.

Beheer na de kappingen

In de toekomst zal een schaapskudde deze terreinen mee begrazen. Het begrazingsbeheer zal afgewisseld worden met maaien waar nodig. Door een continue evaluatie zal men inspelen op de resultaten op het terrein en waar nodig de maatregelen en beheerwerken bijsturen.

Bosbalans

Door de omvorming van bos naar heide komt het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) tegemoet aan de natuurdoelen voor het Drongengoed om Europese topnatuur te creëren. Juridisch gezien dient de oppervlakte bos die hiervoor gekapt wordt, niet gecompenseerd te worden. Maar het ANB hecht veel belang aan een positieve bosbalans: op termijn zal meer bos aanwezig zijn dan voorzien in het beheerplan. In het beheerplan werd ruim 20 hectare bebossing voorzien in Knesselare en Maldegem. Die is reeds grotendeels gerealiseerd. Daarnaast komt er ook heel wat spontane verbossing.

Bovenop de bebossing die voorzien was in het beheerplan maken we ook werk van bijkomende bosuitbreiding op percelen rond het Drongengoed. Zo krijgt het gebied er in de periode van 2017 tot 2020 een mooie 20 hectare nieuw bos bij. Hiervan is reeds 4,5 hectare bebost, onder andere via een plantactie begin 2018 met verschillende scholen. De combinatie van de geplande werken met een uitbreiding van het bestaande boscomplex zorgt voor een duurzame ontwikkeling van dit prachtig natuurgebied waar kwaliteitsvol bos en heide hand in hand gaan.

Infowandeling

Op zondag 9 september 2018 om 10u organiseert het ANB een volgende infowandeling. Afspraak aan Parking Krakeel, Drongengoedweg, Knesselare (parking voorbij het Jagershof)

Meer info

Meer informatie vind je op www.natuurenbos.be/drongengoed.
Daar vind je ook een uitgebreid verslag van een infowandeling over de werken en de aankondiging van de volgende infowandeling op zondag 9 september.
 

natuurbeheer
Contacteer ons
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.