Herstel van Europese topnatuur in de Hazegrasduinen en de Oosthoek in Knokke

Herstel van Europese topnatuur in de Hazegrasduinen en de Oosthoek in Knokke

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) herstelt Europees beschermde topnatuur in de Hazegrasduinen en de Oosthoek van Knokke. In de Hazegrasduinen gebeurt dat op een domein van een private eigenaar (Landbouwvennootschap De Landsheer), via een erfpachtovereenkomst die afgesloten werd voor een periode van 27 jaar. In de Oosthoek wordt een poel aangelegd en worden invasieve exoten verwijderd. De werken zullen zowel de biodiversiteit als de belevingswaarde van het gebied ten goede komen.

Herstel van Europese topnatuur

Om de waardevolle duingraslanden en mosduinen in de Hazegrasduinen te herstellen, wordt een dennenaanplant van 4,8 hectare gekapt. Die dennen werden aangeplant eind jaren ’60. Hierdoor worden niet alleen de reliëfrijke duingraslanden en mosduinen hersteld, maar worden ze ook verbonden met de duinen in de buurt. Zo ontstaat een groter duingrasland, dat rijk is aan zeldzame planten en dieren. De werken worden uitgevoerd in het najaar wanneer het grondwaterpeil het laagst is. Ter vervanging van  deze dennenaanplant planten we bos aan in het Drongengoed (Knesselare-Maldegem) en in de Vagevuurbossen (Beernem-Wingene) om waardevolle boskernen te versterken. Zo blijft de bosbalans in evenwicht.

Om de landschappelijk en historisch waardevolle houtwallen te versterken, zullen we extra sleedoorn en meidoorn planten en her en der invasieve exoten kappen. Die struwelen zijn ook belangrijk voor de boomkikker. Boomkikkers komen nog alleen voor in de Zwinstreek en in enkele natuurgebieden in Midden-Limburg en in de Maasvallei. Vroeger was de soort veel ruimer verspreid. Voor de boomkikker worden ook nieuwe poelen gegraven en bestaande poelen geruimd. Zo willen we ook geschikte biotopen creëren voor onder andere de rugstreeppad en de kamsalamander.

In de noordelijke zone van de Hazegrasduinen zal een plasdraszone aangelegd worden door grond - die vervuild is met houtafval, steenafval en zwerfvuil - af te graven. In die zone komt een grote variatie aan microreliëf en wordt ook nog een nieuwe poel gegraven. In de Oosthoek wordt een poel aangelegd en worden een aantal invasieve exoten verwijderd.

Meer biodiversiteit om van te genieten

Het gebied van de Binnenduinen werd door het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Zwinpolders van 2015 bestemd als natuurgebied en natuurverwevingsgebied. Het is ook onderdeel van het Natura 2000-netwerk, het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, waarbinnen Vlaanderen de Europese natuurdoelen wil realiseren. De werken realiseren het goedgekeurde beheerplan voor de Binnenduinen van Knokke waarin staat hoe en waar we welke natuur willen herstellen en ontwikkelen. Met het beheerplan wordt een afwisselend landschap nagestreefd van bos, duingraslanden, poelen en vochtige duinvalleien, waarbij zowel de biodiversiteit als de belevingswaarde in het gebied zal toenemen.

natuurbeheer
Contacteer ons
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.