100.000 euro voor BNIP natuurprojecten

100.000 euro voor BNIP natuurprojecten

De Vlaamse, Waalse en Federale overheid subsidiëren 8 voorbeeldprojecten die onze Europese topnatuur mee ondersteunen.

Ze lanceerden hiervoor binnen het LIFE Belgian Nature Integrated Project (LIFE BNIP) een oproep voor iedereen die zijn steentje wil bijdragen aan Natura 2000 door een pilootproject op te starten. In totaal dienden 34 geïnteresseerden hun aanvraag in. Na het doorlopen van de selectieprocedure zijn de 8 finalisten nu bekend waarvan 4 uit Vlaanderen.

Op 15 september werd de oproep voor de pilootprojecten gelanceerd. De initiatiefnemers wilden zo iedereen de kans geven om zich in te zetten voor de Europese natuurdoelen in Vlaanderen, Wallonië of het Belgisch deel van de Noordzee.

De volgende types kwamen in aanmerking: projecten gericht op educatie, communicatie of sociale betrokkenheid; voor de bevordering van de samenwerking tussen organisaties en/of regio’s; gericht op herstel van Natura 2000-habitats en/of soorten en tot slot voor het ontwikkelen van een innovatief instrument of vernieuwend product in functie van Natura 2000.

Een totaalbudget van 100.000 euro is beschikbaar dankzij de Europese financiering LIFE, met de cofinanciering van het Agentschap voor Natuur en Bos, de Service Public de Wallonie - Direction générale de l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement en de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

In totaal werden 34 projectaanvragen ontvangen waarvan 16 uit Vlaanderen, 17 uit Wallonië en 1 voor het Belgisch deel van de Noordzee. Een jury selecteerde finaal 8 projecten.

Dit zijn de 4 finalisten voor Vlaanderen, met een totaal subsidiebedrag van 46.515 euro:

1. Regionaal Landschap Meetjesland – LIFE Animated

Via korte animatiefilmpjes wil dit Regionaal Landschap het publiek kennis laten maken met de typische natuur- en diersoorten van de Natura 2000-gebieden in het Meetjesland. Via digitale spelletjestochten voor de tablet en smartphone en begeleide natuurwandelingen wil het iedereen motiveren om deze gebieden te verkennen. Verschillende symboolsoorten worden ontwikkeld als mascotte en zullen gekende streekfiguren ontmoeten om de herkenbaarheid en streekidentiteit te promoten.
Totaal subsidie: 15.000 euro

2. Regionaal Landschap Zuid-Hageland - Vlieg mee met de grauwe kiekendief

Dit project richt zich op draagvlakverbreding voor het Europese Soortbeschermingsprogramma Grauwe Kiekendief en sluit aan bij de uitvoering van de ‘gebiedscoördinatie grauwe kiekendief’ in de leemstreek. Dataloggers brengen het gedrag en omgevingsgebruik van de ‘eerste’ grauwe kiekendieven op de Vlaamse leemplateaus in Zuid-Hageland en Haspengouw in kaart. Daarnaast wordt het draagvlak bij een divers publiek (landbouwers, jagers, (lokale) overheden, anderen) vergroot dankzij een sensibiliseringsfilmpje. Dit Regionaal Landschap wil zo meer landbouwers engageren om soortbeschermingsmaatregelen te nemen op hun akkers en de buurtbewoners en gemeentelijke overheden warm maken voor de grauwe kiekendief als paraplusoort voor de bedreigde akkervogels.
Totaal subsidie: 10.075 euro

3. Limburgs landschap vzw - Uitkijken over de Ballewijers

Met een uitkijkplatform aangepast aan minder mobiele mensen en voorzien van infoborden, wil het Limburgs landschap buurtbewoners laten kennismaken met het Natura 2000-gebied en z’n doelsoorten. Het gebied met hoge natuurwaarden kende in zijn beginperiode als reservaat heel wat knelpunten zoals verstoring en sluikstorten. Dit werd aangepakt door het gebied visueel en fysiek af te schermen van het publiek. Het project wenst een open zichtas op het vijvergebied te creëren via een hoger gelegen uitkijkplatform dat het vijvergebied overziet en het opnieuw een plaats geeft in de gemeenschap. 
Totaal subsidie: 15.000 euro

4. Natuurhulpcentrum Opglabbeek vzw - Wildlife in België en Europa: hun routes ontrafeld dankzij GPS

De migratiebewegingen van enkele Natura 2000-soorten worden verzameld met GPS-dataloggers. Het project wil enerzijds het gebruik van Natura 2000-sites in kaart brengen en anderzijds het publiek bewustmaken over het belang van Natura 2000-gebieden en landschapselementen als stapstenen en verbindingselementen op de trekroutes van (roof)vogels en eventueel andere Natura 2000-soorten.
Totaal subsidie: 6.440 euro

subsidies
Contacteer ons
Over Natuur en Bos

Natuur en Bos van de Vlaamse overheid, werkt elke dag aan het behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden, bossen en parken.

Onder het motto ‘Meer, beter en samen', werkt Natuur en Bos samen met veel verschillende partners en creëert zo een groter draagvlak voor natuur. De deur staat open voor iedereen: van een grote multinational die bomen wil planten tot een lokale jeugdbeweging die in een stukje natuur wil kamperen. 

Natuur en Bos is de grootste groenbezitter in Vlaanderen. Het beheert 42.300 hectare eigen bossen, natuurgebieden en domeinen. Aangezien Natuur en Bos ook anderen helpt bij het beheren van anderen hun domeinen, beheert Natuur en Bos in totaal zo'n 80.000 hectare bos of natuurgebied.